ชื่อ - นามสกุล :ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา
ตำแหน่ง :รองอธิการบดี
หน้าที่หลัก :รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา
ที่อยู่ :กองพัฒนานักศึกษา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : รองอธิการบดี
หน้าที่ในกลุ่ม :