[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.224.60.122  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เอไอเอส ผนึก กูเกิล สร้าง Digital for Thais พลิกโฉมการเข้าสู่โลก Online ไปอีกขั้น(19 ก.ค. 2561, 16:44) ร.ร.แม่สายฯ พร้อมติวเข้มเสริมการสอนให้ 6 หมูป่าที่จะกลับเข้าเรียน(19 ก.ค. 2561, 16:42) ติดถ้ำให้ดูเจตนา! ทนายเดชา เตือน ลีน่าจัง เอาผิด โค้ชเอก เสี่ยงคุกเอง(19 ก.ค. 2561, 16:36) ส่องเครื่องยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2018 ค่ายไหนเข้าวินมาดูกัน(19 ก.ค. 2561, 16:35) คุยไฟลุก กับเอเจนต์ พาไปทุบหน้าทำนม ศัลยกรรมที่เกาหลี (19 ก.ค. 2561, 16:31) ‘เฮแบร์ตี้-อมาโต้’ ควงคู่ซิวยอดเยี่ยมไทยลีกเดือนมิถุนายน(19 ก.ค. 2561, 16:30) ครั้งแรกกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในโรงหนัง “THE PERFEKT SMOOTH MATCH”(19 ก.ค. 2561, 16:30) สถ.ชู 4 มาตรการเข้ม! ถอดบทเรียนอาหารกลางวันเด็ก ตอบโจทย์ให้มีคุณภาพ (19 ก.ค. 2561, 16:12) ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก น้ำฝน ออกตัวแรง ฝากข้อความถึง ศรราม(19 ก.ค. 2561, 16:10) สาวถูกแฟนเก่าเพื่อนราดน้ำมันจุดไฟเผาสาหัส ซ้ำหลังได้ประกันตัวตามขู่อาฆาต(19 ก.ค. 2561, 16:02) มาดูกับมาดาม: “ผมล่ะเพลีย...เมียแกล้งตาย” หนังรักแปลกๆที่อยากให้ดู(19 ก.ค. 2561, 16:01) เชลซีระทวย! ‘บาร์ซา’ เตรียมแนบแข้งดัง แลกตัว ‘อาซาร์ด’(19 ก.ค. 2561, 16:00) จ่อวิกฤติ! น้ำโขงฝั่งนครพนมสูงแตะ 9 เมตร ชลประทานมั่นใจยังรับไหว(19 ก.ค. 2561, 15:57) อช.แก่งกระจาน ปิด โป่งลึก-บางกลอย และเขาพะเนินทุ่ง ฝนตกหนักน้ำป่าทะลัก(19 ก.ค. 2561, 15:55) แกรนด์โฮมร่วมสร้างอาคาร ‘ร่วมทางฝัน’(19 ก.ค. 2561, 15:50) แบโผค่าเหนื่อยแข้งหงส์แดง ใครรับสูงสุด-ต่ำสุด ฤดูกาล 2018-19(19 ก.ค. 2561, 15:45) น่ารักจังลูก! ชาวเน็ตขำหลานตัวแสบ ตะโกนบอกตำรวจ 'ยายเล่นไพ่' (คลิป)(19 ก.ค. 2561, 15:45) หัวใจติดปีก! 'เสี่ยหนู' ใจบุญ อาสาบินรับ-ส่ง หัวใจ บริจาคผู้ป่วย(19 ก.ค. 2561, 15:45) กกต.แจงคลิป แม้ว ยังติดตามข้อมูล เตือนสามมิตรอย่าชงผลประโยชน์ ดูด ส.ส.(19 ก.ค. 2561, 15:44) ภูเก็ตหวั่นจระเข้โผล่หาดยะนุ้ย-หาดในหาน ทำหวาดผวาให้จับกุมด่วน(19 ก.ค. 2561, 15:40)
กองพัฒนานักศึกษา
งานบริการฯ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานกองทุนและสวัสดิการ
งานกิจกรรม
Fanpage  
ประวัติกองพัฒนานักศึกษา  
 

 กองพัฒนานักศึกษา

ประวัติความเปนมา
          สำนักกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยครูอุบลราชธานี โดยขึ้นตรงต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อมีการปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติเป็น  สถาบันราชภัฏ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเปลี่ยนฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นสำนักกิจการนักศึกษา และเป็นกองพัฒนานักศึกษาในปัจจุบัน มีผู้อำนวยการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้กำกับดูแล  ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น ๓ ส่วนงาน คือ  งานบริหารงานทั่วไป งานบริการและสวัสดิการ และงานกิจกรรมนักศึกษา
วิสัยทัศน์
เปนศูนยกลางในการจัดงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนการใหบริการดานการออกกําลังกาย และสวัสดิการตาง ๆ แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม คุณคา โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน ๕         ด้าน ไดแก วิชาการ นันทนาการ กีฬา บําเพ็ญประโยชน ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พันธกิจ
เสริมสรางคานิยมและจิตสํานึกมุงมั่นใหกับนักศึกษา ในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเขมแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนปลูกจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร ตอผูรับบริการและใหคุณคากับการพัฒนา            การมีสวนรวมของบุคลากร เพื่อสรางประโยชนใหกับสังคมอันจะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
นโยบาย
กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานที่มีกระบวนการทํางานในการสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเปนการสงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมนักศึกษาตลอดจนการเขารวมในโครงการกิจกรรมนักศึกษา อีกทั้งเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู และมีประสบการณตรงในการพัฒนาตนเอง
  2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสติปญญา และวิจารณญาณคิดอยางเปนระบบ และสามารถแกไขปญหาได     อยางรอบคอบและมีเหตุผล
  3. เพื่อใหบริการดานสวัสดิการกับนักศึกษา ใหไดรับการบริการที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติและมุมมองที่ดีตอการรับบริการตลอดจนมีความภาคภูมิในมหาวิทยาลัยฯ
  4. เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ การปรับตัวของนักศึกษาใหสามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
  5. เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักในคุณคาทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น และมีจิตสํานึกและมีศักยภาพในการสรางงานกิจกรรมที่เกิดประโยชนกับสังคมโดยรวมและมีการพัฒนานักศึกษาใหมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย สามารถใชภูมิปญญาไทยในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6. เพื่อเปนการปลูกฝงและสงเสริมการใชหลักธรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย และมีภาวะผูนํา ทําประโยชนใหกับสังคมโดยรวม


กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.045-352000-1020,4391

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Kaewpisut
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5