[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.166.141.69  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
สาวช้ำรัก! ง้อแฟนไม่สำเร็จ หนีเข้าป่าซดยาฆ่าหญ้า ชาวบ้านเจอช่วยทัน(20 ก.ย. 2561, 03:00) ลำบากแล้ว! 2 อดีตแข้งดังฟันธง 'สตาร์หงส์แดง' ส่อหลุดทีมยาว(20 ก.ย. 2561, 03:00) ครอบครัวหลีนวรัตน์ รับศพน้องแอ๋มกลับบ้าน บรรยากาศเศร้าสลด(20 ก.ย. 2561, 02:10) โกรธ! ตำนานชี้ชัดเหตุ 'ซาลาห์' เขวี้ยงขวดน้ำหลังหงส์ยิงชัยเพราะอะไร(20 ก.ย. 2561, 02:00) ‘มิ้นนี่’ อ่วม! เหยื่อตุ๋นใหม่-เก่า แห่แจ้งข้อหาเพิ่มเต็มโรงพักซิดนีย์(20 ก.ย. 2561, 01:55) แถลงการณ์ ฉ.3 พระองค์โสมฯ พระอาการประชวรดีขึ้น เสด็จฯกลับวังเทเวศร์(20 ก.ย. 2561, 01:10) 'ซิโก้' ชอบใจ! โพสต์ภาพ-แคปชั่นสุดจี๊ด หลังหงส์แดงคว้าชัย(20 ก.ย. 2561, 01:00) ลูกสาว 'ทักษิณ' เล่านาทีรัฐประหาร 12 ปีก่อน กราบขอพ่อ อย่ากลับไทย!(20 ก.ย. 2561, 00:06) คลอปป์ปวดหัว!! ช็อกสตาร์หงส์แดงอาจติดคุก 5 ปี คดีใหญ่(20 ก.ย. 2561, 00:00) คิมรับปาก! ยุบฐานทดลอง-ยิงมิสไซล์ถาวร เล็งเยือนเกาหลีใต้ครั้งแรก(19 ก.ย. 2561, 23:55) น่าคิด! 'ฟาน ไดค์' เผย 2 ปัจจัยส่งหงส์แดงพิฆาตเปแอสเช(19 ก.ย. 2561, 23:15) แฉคลิป 'เนย์มาร์' เผชิญหน้าสตาร์หงส์ผู้ยิงประตูชัยใส่เปแอสเช ในอุโมงค์(19 ก.ย. 2561, 23:00) สตาร์เปแอสเช ร้องลั่น!! โอดไม่ควรแพ้หงส์แดง(19 ก.ย. 2561, 22:26) รวบทันควัน หนุ่มวิน จยย. ลวงเด็ก 9 ขวบ พยายามข่มขืนในห้องน้ำวัด(19 ก.ย. 2561, 22:07) มาแล้ว! ‘คาวานี’ พูดถึงหงส์แดง หลังเปแอสเชบุกพ่ายหวิว(19 ก.ย. 2561, 22:00) มอบตัวทั้งยังเมา! เซียนสนุกเกอร์ ซัลโวหนุ่มเทศกิจดับ อ้างบันดาลโทสะ (19 ก.ย. 2561, 21:46) เจ้าของช็อก สุนัขหลุดรุมขย้ำ 4 ขวบดับ บอกเห็นทุกวัน รักเหมือนลูกหลาน(19 ก.ย. 2561, 21:42) หนุ่มซิ่ง จยย.เจอหมาวิ่งตัดหน้า เบรกไม่ทัน พุ่งชนดับคาที่ทั้งคนทั้งหมา(19 ก.ย. 2561, 21:37) เมียเท่ง เถิดเทิง โพสต์รูปกำลังใจจากคนสำคัญ หลังเกิดดราม่าผัวคบชู้(19 ก.ย. 2561, 21:35) อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น จัดอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561(19 ก.ย. 2561, 21:31)
กองพัฒนานักศึกษา
งานบริการฯ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานกองทุนและสวัสดิการ
งานกิจกรรม
Fanpage  
ประวัติกองพัฒนานักศึกษา  
 

 กองพัฒนานักศึกษา

ประวัติความเปนมา
          สำนักกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยครูอุบลราชธานี โดยขึ้นตรงต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อมีการปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติเป็น  สถาบันราชภัฏ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเปลี่ยนฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นสำนักกิจการนักศึกษา และเป็นกองพัฒนานักศึกษาในปัจจุบัน มีผู้อำนวยการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้กำกับดูแล  ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น ๓ ส่วนงาน คือ  งานบริหารงานทั่วไป งานบริการและสวัสดิการ และงานกิจกรรมนักศึกษา
วิสัยทัศน์
เปนศูนยกลางในการจัดงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนการใหบริการดานการออกกําลังกาย และสวัสดิการตาง ๆ แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม คุณคา โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน ๕         ด้าน ไดแก วิชาการ นันทนาการ กีฬา บําเพ็ญประโยชน ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พันธกิจ
เสริมสรางคานิยมและจิตสํานึกมุงมั่นใหกับนักศึกษา ในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเขมแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนปลูกจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากร ตอผูรับบริการและใหคุณคากับการพัฒนา            การมีสวนรวมของบุคลากร เพื่อสรางประโยชนใหกับสังคมอันจะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
นโยบาย
กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานที่มีกระบวนการทํางานในการสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเปนการสงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมนักศึกษาตลอดจนการเขารวมในโครงการกิจกรรมนักศึกษา อีกทั้งเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู และมีประสบการณตรงในการพัฒนาตนเอง
  2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสติปญญา และวิจารณญาณคิดอยางเปนระบบ และสามารถแกไขปญหาได     อยางรอบคอบและมีเหตุผล
  3. เพื่อใหบริการดานสวัสดิการกับนักศึกษา ใหไดรับการบริการที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติและมุมมองที่ดีตอการรับบริการตลอดจนมีความภาคภูมิในมหาวิทยาลัยฯ
  4. เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ การปรับตัวของนักศึกษาใหสามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
  5. เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักในคุณคาทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น และมีจิตสํานึกและมีศักยภาพในการสรางงานกิจกรรมที่เกิดประโยชนกับสังคมโดยรวมและมีการพัฒนานักศึกษาใหมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย สามารถใชภูมิปญญาไทยในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6. เพื่อเปนการปลูกฝงและสงเสริมการใชหลักธรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย และมีภาวะผูนํา ทําประโยชนใหกับสังคมโดยรวม


กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.045-352000-1020,4391

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Kaewpisut
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5